info atd. viz odkaz  http://www.autokol.cz/?p=p_1&sName=Kontakt

 Omlouváme se ale momentálně nelze objednávat přes košík eshop

 Veškeré objednávky vyřizujeme přes email autokol@seznam.cz a nebo tel.608944120

na odstranění problémů pracujeme.Děkujeme za pochopení.M.Čapek AUTOKOL  

 

 

                                                            OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní společnosti Marcel Čapek, se sídlem Bukurešťská 2793, Tábor 39005, identifikační číslo:73516279

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Evidence Městský úřad Tábor, č j,: OŽ/4320/2008/JV/2

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autokol.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Marcel Čapek, se sídlem Bukurešťská 2793,          Tábor 39005, identifikační číslo:73516279 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Evidence Městský úřad Tábor, č j,: OŽ/4320/2008/JV/2 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.autokol.cz , (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) v přesně definovaných kategoriích viz.seznam,.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,  je právnickou osobou či osobou,  jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Vše co nabízíme, nabízíme jako bazarové zboží prodejce ve smyslu Občanského zakoníku poskytuje omezenou záruku 12ti měsíců od dne zakoupení výrobku resp.dle Obchodního zakoníku bez záruky.

1.4 Obchodní podmínky v kategorii Inzertní část (vše co je obsaženo směrem dolů pod touto kategorií) dále Vaše nabídka, Vaše nabídka Inzertní část, Vaše nabídka inzerce a služby autokol najdete u každého daného inzerátu a nebo dané kategorie.Jedná se většinou o služby pro partnery a o partnerské služby a nebo o služby které vedou k rozšíření a větší zviditelnění webových stránek ve vyhledávačích apod. Pokud není uvedeno jinak, řídí se obchodními podmínky obsaženém v tomhle obchodu vyjma v dané kategorii vymezeních pojmů ohledně dostupnosti a dodání konkrétního zboží pouze v případě že lze uskutečnit objednávku pomocí nákupního košíku e-shop.Pokud nelze, tak takto označené zboží není majetkem www.autokol.cz a info ohledně dostupnosti a dodání je bud u provozovatele stránek autokol@seznam.cz tel.608944120 a nebo je kontakt na majitele přímo u inzerátu.

1.5 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Služba uživatelský účet není v provozu a nelze se na stránkách www.autokol.cz registrovat, veškeré objednávky probíhají jednorázovou formou viz. pravidla jak nakupovat.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné včetně všech daní a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.6 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.7 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.7.1 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.8 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

§  v hotovosti při osobním odběru na předem smluveném odběrném místu nejedná se o provozovnu ani o sklad pouze smluvně odběrné místo adresa čerpací stanice Marie Čapková, Všechov 15, Dražice 39131

§  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), kontaktovat prodávajícího ohledně upřesnění podmínek.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající Marcel Čapek, Bukurešťská 2793, Tábor 39005 není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu při uhrazení ceny zboží (osobně předán na místě, dobírka doklad je v obálce u zboží) doklad také může být zaslán dodatečně na adresu a  nebo v elektronické podobě.Vše je evidováno tak doklad v případě ztráty Vám bude zaslán dodatečně na vyžádání.Při odběru zboží uvedeném jako bazar nebo Vaše nabídka je prodávají tj.Marcel Čapek veden pouze jako sprostředkovatel. Tuto službu vykonává zcela zdarma, pro zviditelnění web.stránek a není povinen v tomto případě prodávající zboží evidovat.Pouze při požádaní je možné zboží předat na smluvní adrese.Jedná se o nabídku v oddělení jako inzertní část a vše co je pod ní a dále nabídka vedená  jako Vaše nabídka inzerce a veškeré nabídka která nelze objednat přes e-shop a je uvedeno jako není skladem.Toto zboží není majetkem prodávajícího jedná se o inzerci. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (zašleme na email adresu – připravuje se) Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího autokol@seznam.cz

 

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3 Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.4 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.5 CENA ZA DOPRAVU - omlouváme se za zdražení ale došlo k úpravě ceníku u dopravce viz.ceník DPD a k malému množství zásilek které odesíláme c.c. 20-30 zásilek měsíc, nemáme cenu nijak zvýhodněnou, proto se snažíme Vám vyjít vstříc, akorát si k Vám musíme naplánovat cestu doručení do 30 dnů zdarma.Pokud využijete tuto službu, dámě vědět 10 dnů předem kdy to bude.Děkujeme za pochopení v případě nejasností tel.608944120 autokol@seznam.cz 


Zdarma doručení u kol nad 3000,- do max.30 dnů pouze alupneubazar po celé ČR.            0.00

Osobní odběr Tábor, místo odběru a kdy bude zboží připravené Vám zašleme obratem.     0.00

Dobírka DPD 2 den - vymezovací kroužky, matky, šrouby, poklice, pokličky max.1kg       180.00

Dobírka DPD 2 den - samostatně pneumatika nebo disk (1ks)                                       250.00

Dobírka DPD 2 den - samostatně pneumatiky max.vel.17 nebo disky (2ks)                     350.00

Dobírka DPD 2 den - samostatně pneumatiky max.17 nebo disky (4ks)                          650.00

Dobírka DPD 2 den - obutá sada ( 4x disky + 4x pneu) (4ks)                                       1050.00 

Dobírka DPD 2 den - pneumatiky nad velikost 17 každá pneu musí být zvlášť (4ks)          950.00

 

 

  1) Pokuď Vám po objednání nepřijde okamžitě potvrzující email, prosím kontaktujte nás !!!                 Editovat
  2) ZDARMA doručení u kol nad 3000,- do max.30 dnů pouze na ALUPNEUBAZAR po celé ČR                                0.00 (1ks) 0.00 Kč    Editovat 
  3) Osobním odběr Tábor, místo odběru a kdy bude zboží připravené Vám zašleme.                                            0.00 (1ks) 0.00 Kč    Editovat 
  4) DOBÍRKA DPD 2 den - vymezovací kroužky, matky, šrouby, poklice, pokličky.                                         180.00 (1ks) 180.00 Kč    Editovat 
  5) DOBÍRKA DPD 2 den - samostatně pneumatika nebo disk 1ks                                                                               250.00 (1ks) 250.00 Kč    Editovat 
  6) DOBÍRKA DPD 2 den - samostatně pneumatiky max.17 nebo disky 2ks                                                           350.00 (1ks)350.00 Kč    Editovat 
  7) DOBÍRKA DPD 2den - samostatně pneumatiky max.17 nebo disky 4ks                                                           650.00 (1ks)650.00 Kč    Editovat 
 

8) DOBÍRKA DPD 2 den - obutá sada disky (disky+pneu) 4ks

                                                                                    1050.00 

(1ks)1050.00 Kč    Editovat 
  9) DOBÍRKA DPD 2 den - pneumatiky nad velikost 17 každé je posíláno zvlášt.                                                       950.00 (1ks) 950.00 Kč    Editovat 
  99) Inzertní část - Bazar Tábor - AUTOBAZAR pouze osobní odběr Tábor info.na 608944120 (1ks) 0.00 Kč    Editovat 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně, práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo, výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy autokol@seznam.cz formulář ke zkopírování dole nebo bude zaslán na email.

8.3 Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Marcel Čapek, Bukurešťská 2793, Tábor 39005  adresa elektronické pošty autokol@seznam.cz, telefon 608944120

Dáno v Táboře dne 1.1.2016

 

                      Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Prodávající:

www.autokol.cz

Marcel Čapek

Bukureštská 2793

Tábor 39005

ičo : 72132825  autokol@seznam.cz tel.608944120

Evidence Městský úřad Tábor, č. j.: OŽ/4320/2008/JV/2 

Neplátce DPH  

 

Kupující: (vyplňte prosím čitelně tiskacími písmeny,pomůže nám to při zpracování):

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Číslo objednávky:

 

Vzhledem k tomu, že kupní smlouva byla uzavřena pomocí internetu , tj. prostředku

komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829

odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění, a oznamuji, že, tímto odstupuji od kupní smlouvy týkající se tohoto zboží:

 

 

Číslo výrobku:

 

 

 

Název výrobku:

 

 

 

Vracené množství:

 

...........................

Datum a podpis

 

Pro více informací nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 608944120

nebo nám vyplněný formulář zašlete na adresu autokol@seznam.cz  jeho přijetí vám bezodkladně

potvrdíme.

 

 

Pravidla Vaše nabídka - inzertní část.
 
Pravidla Vaše nabídka - inzertní část.
 
Dodací podmínky
 
Jak nakupovat
 

Doporučujeme: umělecká agentura ALF | www.zapasyvbahne.cz | ALF webmaster | SEO optimalizace |